خبرداری: array_key_exists(): لومړی استدلال باید یا یو تار یا یو انټیجر وي /home/customer/www/speakuplondon.com/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 563
SUL-Color.png
کور>کورسونه>لومړی لومړی –...
اوسنۍ حالت
نوم لیکنه نه ده شوې
د بیې
د ازادو

دا د ښوونکو د روزنې او ژبې د پراختیا کورس دی چې د Speak Up London لخوا د مونټینیګرو څخه د انګلیسي ژبې ښوونکو لپاره د ELTAM مونټینیګرو سره په ملګرتیا کې جوړ شوی.